Bip-logo
Dekra-logo
Pomorskie-logo

Polityka jakości

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. zapewnia swym pacjentom usługi zdrowotne z zakresu chorób płuc i gruźlicy na najwyższym, europejskim poziomie. Świadcząc usługi medyczne wykorzystujemy najlepszy sprzęt oraz współpracujemy z najwyższej klasy specjalistami. Celem naszej polityki jest zapewnienie pacjentom rzetelnej diagnostyki laboratoryjnej, endoskopowej i radiologicznej dla wdrożenia optymalnej terapii, która przyczyni się do poprawy stanu zdrowia pacjenta i jego zadowolenia z wysokiej jakości naszych usług. Po to, aby nieustannie podnosić poziom świadczeń i satysfakcji naszych pacjentów i pracowników podejmujemy następujące działania:
 • zapewniamy naszemu personelowi dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje,
 • wprowadzamy standardy i procedury postępowań,
 • dbamy o najwyższą jakość badań diagnostycznych oraz realizowanych procedur terapeutycznych,
 • kontrolujemy jakość świadczonych przez nas usług i warunki ich wykonywania,
 • modernizujemy infrastrukturę starając się zapewnić jak najlepsze warunki przebywania pacjentów w naszym Szpitalu,
 • zakupujemy najwyższej klasy sprzęt i wyposażenie,
 • dążymy do osiągnięcia statusu lidera w swojej dziedzinie,
 • analizujemy potrzeby i oczekiwania pacjentów, kontrahentów i pracowników w oparciu monitorowanie ich satysfakcji,
 • doskonalimy organizację procesu pracy w celu optymalizacji wykorzystania obecnych zasobów personalnych, materialnych, informatycznych i finansowych,
 • uświadamiamy i angażujemy personel w działania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w wyniku wykonywania usług,
 • efektywnie zużywamy nośniki energii cieplnej i elektrycznej, prowadzimy gospodarkę wodą i ściekami, zmniejszamy ryzyko wystąpienia awarii środowiskowych,
 • zapewniamy naszym pracownikom zgodne z wymogami warunki pracy, zapobiegamy wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • dążymy do poprawy staniu bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy.
Nasza Spółka zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych oraz oddziaływania na środowisko podejmowane są w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.
Gwarancją wysokiego poziomu jakości usług świadczonych przez Szpital jest spełnianie wymagań i ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami: ISO 9001:2015, PN- N- 18001:2004, ISO 14001:2015.
WSZYSCY PRACOWNICY SZPITALA REALIZUJĄ ZAŁOŻENIA NINIEJSZEJ POLITYKI JAKOŚCI, ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ORAZ BHP.
 
Do realizacji Polityki Jakości, Zarządzania Środowiskowego oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Zarząd wyznaczył następujące cele i zadania:
 • Utrzymanie zatrudnienia specjalistów na dotychczasowym poziomie,
 • Zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych,
 • Poprawa infrastruktury Szpitala i środowiska opieki pacjenta w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych,
 • Utrzymanie zadowolenia pacjentów z oferowanych świadczeń medycznych,
 • Zmniejszenie o 2% ilości reoperacji (Ilość pacjentów, u których miała miejsce reoperacja/ ilość operowanych pacjentów),
 • Zmniejszenie o 5% ilości rehospitalizacji (ilość pacjentów rehospitalizowanych/ilość pacjentów hospitalizowanych w oddziale),
 • Zmniejszenie o 10% niezgodności rozpoznania klinicznego i sekcyjnego,
 • Zmniejszenie o 50% odleżyn nabytych,
 • Skuteczność procesu sterylizacji,
 • Zmniejszenie o 10% błędów jakościowych w dokumentacji medycznej,
 • Wybudowanie zadaszonej ogrodzonej wiaty na gromadzenie odpadów komunalnych,
 • Poprawa warunków technicznych i sanitarnych gromadzenia odpadów medycznych – przebudowa magazynu,
 • Budowa parkingu dla samochodów – lokalizacja przy Pawilonie nr II,
 • Cele ogólne i szczegółowe BHP na lata 2016- 2021.
W ramach zarządzania środowiskiem Zarząd uznał następujące "Znaczące aspekty środowiskowe":
 • Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych,
 • Wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • Pobór wody,
 • Wytwarzanie ścieków,
 • Zużycie energii elektrycznej.