Bip-logo
Dekra-logo
Pomorskie-logo

E-pacjent

Tytuł projektu : „E-pacjent – wprowadzenie usługi rozwijającej społeczeństwo informacyjne na obszarze Dolnego Powiśla” z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-20103, Działanie: 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie: 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego. Beneficjentem jest „Zdrowie” Sp. z o.o. NZOZ w Kwidzynie, Szpital Specjalistyczny jest partnerem projektu.

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie w Szpitalach zlokalizowanych w Kwidzynie i Prabutach platform elektronicznych. W ramach rozwiązań systemowych wprowadzonych zostanie 13 usług elektronicznych, z których w 2013 r. skorzysta 15 tys. os. Przeprowadzone zostaną także szkolenia tematyczne obejmujące 144 h, z których skorzysta 200 os. Inwestycja usprawni kontakty miedzy Szpitalami i pozwoli na udostępnienie informacji wszystkim zainteresowanym, co będzie służyło budowie społeczeństwa informacyjnego w woj. pomorskim.

łączna wartość całego projektu wynosi 2 492 853.39, w tym Prabuty dofinansowanie otrzymają z EFRR wysokości 1.008.006,81, a wkład własny wynosi: 336.002,27 zł.

Projekt zakłada zakup oprogramowania z wdrożeniem ( system szpitalny; systemy operacyjne, biurowe, antywirusowe, graficzne, motory bazy danych) na kwotę: 1.104.146,00 zł. Zakup sprzętu medycznego na kwotę 232.993,00 zł. Łączny koszt wynosi: 1.337.139,00 zł.